Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami szkód spowodowanych przez ogień i inne zdarzenia losowe, jak również może chronić mienie od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia (szyby i elementy szklane). W ofercie również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które zabezpiecza przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim.